برای سفارش راپچر دیسک لطفا مشخصات زیر را ارسال نمایید.

  • سایز دیسک
  • فشار کاری راپچر دیسک (Burst Pressure)
  • دمای کاری راپچر دیسک (Burst Temperature)
  • تعداد مورد نظر
  • جنس دیسک مورد نظر (در صورتی که سیال خورنده یا جنس خاصی غیر از SS مد نظر است)
  • کلاس کاری کانکشن (در صورت الزم به استفاده از کلاس 150 به بالا)
  • راپچر دیسک با هولدر یا بدون هولدر
  • تعداد هولدر (در صورت نیاز به استفاده از راپچر دیسک هولدر دار)